Pevekoo's website

Gebiedsvisie Pey

Pey

De raad van de gemeente Echt-Susteren heeft een aantal jaren geleden, vanwege demografische ontwikkelingen, de economische recessie en maatschappelijke tendensen (o.a. ontwikkelingen in het sociaal domein) besloten tot gebiedsgericht besturen van onze gemeente.

Gebiedsvisie
Hiervoor moeten gebiedsvisies en dorpsontwikkelingsplannen worden opgesteld, waarin vanuit verschillende gemeentelijke beleidsterreinen – integraal – gekeken wordt naar de meest wenselijke ontwikkeling van een dorp of kern.

In Pey zijn enkele situaties, die vragen om een integrale gebiedsvisie. Het gaat dan om vragen als: Hoe om te gaan met de leegstand of uitbreiding van winkels in de kern? Hoe om te gaan met de woningbehoefte en de realisatie van de leefbaarheidsvoorzieningen (gemeenschapshuizen) zoals in de andere kernen is gebeurd, alsmede de verbetering van verkeersknelpunten en de upgrading van het openbaar gebied/ herinrichting van straten en pleinen.  Al deze vragen kunnen niet los van elkaar beantwoord worden. Daarvoor is de gebiedsvisie Pey opgesteld, die ontwikkelingen beschrijft, analyses maakt en mogelijke oplossingsrichtingen voor diverse knelpunten aandraagt.
De gebiedsvisie kunt u downloaden door op onderstaande pdf te klikken.
Gebiedsvisie Pey

Plannen
De verwachting is dat de gebiedsvisie Pey de komende  jaren richting kan geven aan voorstellen en besluiten over de  leefbaarheid van Pey. De in de visie genoemde projecten behoeven nog een nadere uitwerking. Voor sommige locaties moet nog – afhankelijk van het resultaat van lopende onderhandelingen – het voorkeursscenario worden vastgesteld.
Op andere plekken kan al in 2018 met de verbeteringen worden gestart.

Meer informatie
De gebiedsvisie Pey is gemaakt in nauwe samenwerking met de klankbordgroep Groot Pey en is besproken met diverse verenigingen en instanties. Op 23 november 2017 heeft er een druk bezochte bewonersavond plaatsgevonden, waarop de visie nader is toegelicht. Meer informatie over de plannen in Pey volgt in de toekomst.

Bron: Gemeente Echt-Susteren