Pevekoo's website

Nieuws multifunctionele accomodatie Pey

Multifunctionele accommodatie in kern Pey!!!
Door Ton Tonnaer. 

Vorig jaar heeft de klankbordgroep Pey, op verzoek van de gemeente, onder verenigingen en instellingen geïnventariseerd of er nu óf in de toekomst behoefte is aan een multifunctioneel centrum in de kern Pey. Op deze vraag is een positief antwoord gekomen. Vandaar dat op 19 april jl. een infoavond is geweest om verder te praten over wensen en verplichtingen die te maken hebben met gebruik, beheer en exploitatie van een gemeenschapshuis. Dhr. Henk Claessen, voorzitter stichtingsbestuur patronaat te Sint Joost gaf een duidelijke uiteenzetting van hetgeen erbij komt kijken voor e.e.a. is gerealiseerd.
Verenigingen en instellingen, die tot de doelgroep van mogelijke gebruikers behoren en destijds geen enquête hebben ontvangen kunnen alsnog een formulier toegezonden krijgen. Mail dan even naar: peyklankbordgroep@hotmail.com.
Een aantal verenigingen en instellingen maakt thans gebruik van lokale café ’s en/of particuliere zaalaccommodaties. Op dit moment bestaan er nog geen acute huisvestingsproblemen. Wel wordt door verenigingen regelmatig opgemerkt dat zekerheid over de continuïteit ontbreekt. Verder is geconstateerd dat er een groot verschil in gebruiksintensiteit bestaat. Voor sommige verenigingen is het gebruik enkele keren per week op vaste tijdstippen, voor andere enkele keren per jaar in de vorm van een (bestuurs-)vergadering of slechts voor de “grotere en niet alledaagse evenementen en bijeenkomsten”. Conclusie is dan ook dat een multifunctionele voorziening in elk geval uit meerdere ruimten moet bestaan die flexibel in te richten en te koppelen zijn tot één grote en meerdere kleine ruimten waardoor uiteindelijk een breed pallet aan mogelijkheden ontstaat om de variërende behoeften per vereniging/instelling te dekken. In omliggende kernen St. Joost, Dieteren en Echt Noord St Jorisput is de komst van een multifunctioneel centrum een trekker gebleken voor nieuwe private en/of sociale activiteiten. Een multifunctioneel centrum heeft in combinatie met de dagopvang voor ouderen een echte sociale meerwaarde in de zin van: alle leeftijdsgroepen kunnen zich hier treffen (inloopfunctie), iets wat bijdraagt aan het leefbaar blijven van de kern. Papier is geduldig, vele boeken en handleidingen zijn hierover geschreven, maar hoe werkt e.e.a. in de praktijk? Wat komt er kijken bij het beheren en exploiteren van een gemeenschapshuis? Wat wordt er van een vereniging/stichting/instelling gevraagd als men gebruik wil maken van een multifunctioneel centrum? Welke instelling gaat zo’n gebouw beheren? Wat doet deze instelling, wat doet de gemeente, wat moet de gemeenschap of de gebruikers zelf doen? Over deze vragen en antwoorden is van gedachten gewisseld.